Dernek Tüzüğü

Arşiv Kayıt

Dernek Tüzüğünü PDF formatında inceleyebilirsiniz.

Madde 1. DERNEĞİN ADI

Dernek adı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2006 tarih ve B050DDB0000007/34-029-92 sayılı yazıları ekinde alınan Bakanlık Onayı gereği “TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ” olup, merkezi İnönü Caddesi Işık Apt. No: 53 Kat:4 Gümüşsuyu-Taksim / İstanbul’dadır.

Madde 2. DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

Yoğun Bakım biliminin, verdiği hizmetlerin ve bu alanda çalışanların her yönden geliştirilmesi ve desteklenmesidir.

1. Derneğin Faaliyet Alanı

a)      Dernek, tıbbın yoğun bakım alanında ve bunun kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.

b)      Türkiye’de Yoğun Bakım Bilimi yandal eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapar

c)      Yoğun Bakım alanında çalışanları teşvik eder. Klinik ve deneysel çalışmaları geliştirmek için yardım eder.

d)     Yoğun Bakım konusunda bilimsel toplantılar düzenler, konuları inceler, tartışır ve yayınlar.

e)      Yoğun Bakım alanında çalışanların arasında işbirliği kurulmasına yardım eder.

f)       Üyelerin haklarını korur ve onları temsil eder.

g)      Aynı bilimsel amaçlarla yurtdışında kurulmuş benzeri Uluslararası Tıp Dernekleri ile Bakanlar Kurulu’ndan gerekli izni alarak bilimsel işbirliğinde bulunur.

h)      Dernek Yönetim Kurulu bilimsel derginin sürekli yayınlanmasını sağlar

i)        Bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak bilimsel yayınların desteklenmesini sağlar

j)        Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, e-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekânları içeren bina ve müştemilatı gibi gayrimenkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir.

k)      Yeterlik Kurulu’nun kurulması ve Yeterlilik Yönergesi’nin oluşturulması için faaliyet gösterir.

2.Derneğin Kurucu Üyeleri

Derneğin kurucu üyelerinin ad, soyadı aşağıda belirtilmiştir.

Dr. Cemalettin ÖNER

Dr. Sadi SUN

Dr. Rasim BERKMEN

Dr. Cemil BARLAS

Dr. Seyhan ÇELİKOĞLU

Dr. Faruk OR

Dr. Bahriye TANMAN

Dr. Nermin TAŞATAN

Dr. Umur KAYA

Dr. Hüsamettin K. GÖKAY

Dr. Kutay AKPİR

Dr. Edip KÜRKLÜ

Dr. Necati SIRMACI

Dr. Beyhan ÖZDEN

Dr. Selma AKRA

Dr. Abdülkadir ERENGÜL

Dr. Yıldız KÖSE

Dr. Aziz ONGUN

Dr. Göksel KALAYCI

Dr. Tuğrul DENKEL

Dr. Dikmen DOLAR

Madde 3. DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:

1. Üyeler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları, yoğun bakım yandal uzmanları ve yoğun bakım ünitesinde en az bir yıl çalıştığı yetkili makamlarca belgelenen uzman hekimler asil üye olabilirler. İki asil veya kurucu üye tarafından önerilen ve geçerli yasal koşulları sağlayan aday yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olan üyelik formunu doldurup gerekli belgelerle (durumunu belgeleyen resmi evrak ya da sureti, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdan sureti) birlikte dernek merkezine başvurur. Üyelik başvuruları 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Karar çoğunluk ilkesi ile alınır ve sonuç dernek başkanı tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu olumsuz kararların gerekçesini açıklamak zorunda değildir Üyelik hakları aidatın ödenmesi ile başlar.

Derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklanmış kişiler derneğe üye olamaz.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

 

2. Üyeliğin Sona Ermesi Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelik, aidatın ödendiği yıl ile sınırlıdır.

Ölüm ile birlikte dernek üyeliği kendiliğinden son bulur.

3. Üyelikten Çıkarılma nedenleri ve çıkarılma işleyişi:

a) En az iki yıllık birikmiş aidat borcunu yasa hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek bildirime rağmen üç ay içinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır

b) Derneğin onuru, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyeler Onur Kurulu önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile üyelikten çıkarılır. Bu madde ile çıkarılanlar derneğe yeniden üye olamazlar.

c) Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar.

Madde 4. DERNEK ORGANLARI

 

-          Genel Kurul

-          Yönetim Kurulu

-          Denetleme Kurulu

-          Onur Kurulu

-          Yeterlik Yürütme ve Akreditasyon Kurulu

 

Madde 5. GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Asil ve doğal üyeler genel kurulu meydana getirirler. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yapılır. Yönetim Kurulunca dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenir. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemini, geçerli olan dernekler kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak üyelerine ilan ve duyurusunu yapar. Düzenlenen toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

  1. Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu'nca toplantıya çağırılır.


2. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, kurucu, asil ve doğal üyeler derneğin Genel Kurulunu meydana getirirler. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yapılır. Genel Kurul toplantısı, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önce ilan edilerek geçerli olan dernekler kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak tüm üyelerine ilan ve duyurusunu yapar. Düzenlenen toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.


3. Genel Kurul toplantısı, ilan edilen gün ve saatte ve belirlenen yerde yapılır. Başka nedenlerle toplantı yapılamazsa, kanunda yazılı usulle en geç altı ay içinde Genel Kurul zorunlu olarak toplanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

4. Genel Kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının toplam üye sayısının iki katından az olamaz.

5. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilir. Sekreter, toplantı tutanağını düzenler, bunu toplantı başkanı ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalar ve toplantı sonunda Yönetim Kurulu'na teslim eder.

6. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

7.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Madde 6. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, GENEL KURULUN OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ 

1) Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

a)      Türk Yoğun Bakım Derneği dernek organlarının seçimi,

b)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)      Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,

d)     Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

e)      Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)       Derneğin amaçları doğrultusunda uluslararası Bilimsel tıbbi faaliyette bulunması, yurt dışındaki benzeri dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

g)      Onursal Üyelerin seçimi,

h)      Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilenlerin, varsa itirazlarının karara bağlanması,

i)        Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

j)        Üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,

k)      Derneğin feshi,

2. Genel Kurulun Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri 

•      Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

•      Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği kararı ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Madde 7. YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ


1.Yönetim Kurulu Teşkili

a) Yönetim Kurulu, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin yürütme organıdır. Bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir muhasip ve üç üye olmak üzere 7 üyeden oluşur. Bir önceki dönem Yönetim Kurulu başkanı, yeni dönem Yönetim Kurulunun ikinci başkanı olarak doğrudan üyesi olur.

b) Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu başkanı ayrı, yeni Yönetim Kurulu üyeleri ayrı olacak şekilde 2 yılda bir seçilir. Bir dönem başkanlık yapan takip eden dönemde yeniden başkan seçilemez. Diğer görevlerdeki üyeler ise her dönem tekrar aday olabilirler. Yönetim Kurulunun 7 asil ve 7 yedek üyesi, Genel Kurulda gösterilen adaylar arasından oy sayısına göre seçilirler. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu en geç bir hafta içinde toplanarak bir genel sekreter ve bir muhasip üye belirleyerek iş bölümü yapar.

c) Yönetim Kurulu gerektikçe Başkanın çağrısıyla üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu derneğe ait bilimsel, idari ve mali işleri tetkik eder ve düzenler, derneğe yapılacak bağışları kabule yetkilidir. Yönetim Kurulu derneğin bütçesini hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.

d) Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.

 

2. Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a)      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b)      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c)      Yönetim Kurulu, derneğin yayın organı olan Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisinin yayın politikasını belirler ve bu doğrultuda Editörü seçer ve yayın kurulunu oluşturur.

d)     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

e)      Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, iktisadi teşekkül kurmak ve işletmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

f)        Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

g)      Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

h)       Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,

i)         Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j)         Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

k)       Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

l)         Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

3. Yönetim Kurulu Başkanı;

a)      Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder

b)      Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır

c)      Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur

d)     Dernek bütçesini ve mali işlerini veznedar ile birlikte ifa eder, çekleri veznedar ile birlikte imzalar.

e)      Veznedar başkanın ortak sorumluluğu altında gerekli masrafları yapar.

 

4. İkinci başkan (Başkan yardımcısı)

Yönetim Kurulunun toplantılarına mazereti dışında düzenli olarak katılır ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

 

 

5. Genel Sekreterin Görevleri:

a)      Derneğe ait iç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder

b)      Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır

c)      Derneğin;

-Üye kayıt defteri (derneğe üye olarak kabul edilenlerin

kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve üye aidat miktarları bu deftere yazılır),

-Yönetim kurulu karar defteri (Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır, kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır),

-Gelen ve giden evrak ve dosyalarını düzenlemek.

-Bilimsel toplantılara katılan üyelerin sayısı ile isimlerini tespit ederek toplantı dosyasına kaydetmek.

-Tebliğ sahiplerinden ve tartışmaya katılan konuşmaların yazılı bir suretini alıp ayrı ayrı dosyada toplamak.

-Derneğin dergi işlerinde yayın direktörü ile işbirliği yapmak.

-Dergileri ait oldukları adreslere yollamak ve yabancı dergilerle mübadele sağlamak.

 

6. Veznedarın Görevleri:

Derneğin gelir ve gider defterini tutmak (dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır)ve gerekli evrakı düzenlemek ve saklamak.

a)      Alındı belgesi kayıt defteri (bu deftere, dernek için Maliyeden alındı makbuzları cilt ve seri numarasına göre kaydedilir) tutmak,

b)      Demirbaş defterini tutmak ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydetmek,

c)      Yönetim Kurulu toplantılarında hesap listesini vermek,

d)     Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir,

e)      Başkan veya yönetim kurulundan yetkilendirilmiş ikinci bir üye, Dernek ile ilgili masrafların dernek hesaplarından karşılanmasını sağlar. Bu masraflarda başkan ve veznedar ortak sorumluluk taşırlar. Derneğin parası Yönetim Kurulu’nun kararı ile Milli Bankalar da dernek adına açılan cari hesaba, veznedar ve başkanın imzası ile yatırılabilir ve çekilebilir.

f)       Veznedar, kendi üzerinde, Dernek parasından 500(Beş yüz) TL’sine kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına Genel Kurul karar verir.

 

 

 

 

7. Onur Kurulu

Derneğin Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oyla seçilen, meslekte en az 15 yıl kıdemli üç üyeden meydana gelir. Bu üç üye doğal üyelerden de seçilebilir.

 

a)      Onur Kurulu, üyeler arasındaki anlaşmazlıkları ve üyeler hakkındaki şikayetleri araştırıp soruşturmak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek için toplanır

b)      Onur Kurulu’nun üye ihracı dahil bütün kararları Yönetim Kurulu’na sunulur,

c)      Yönetim Kurulu, Onur Kurulu’nun tüm kararlarını Genel Kurula sunar, sunulan kararlar tartışılarak karara bağlanır,

d)     Yönetim Kurulu, Onur Kurulu’nun gerekli gördüğü konuları Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu’na havale eder.

 

 

8. Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyeliklerindeki Münhaller İçin Seçim

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 28. maddesi gereğince işlem yapılır.

 

Madde 8. DERNEĞİN GELİRLERİ

 

1)      Üye aidatları: Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.

2)      Bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler

 

Madde 9. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Dernek, herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

 

 

Madde 10. ÇALIŞMA GRUPLARI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
1. Çalışma Grupları teşkili

•      Çalışma grupları, en az üç kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.

•      Çalışma Grubu başkanları, Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu’nca seçilir. Grup üyelerini seçilen başkan belirler ve Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu onayına sunar.

•      İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan grup üyeliklerine yeni atamalar, ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.

•      Seçimle yenilenen Yönetim Kurulu gerekli görürse,  Çalışma Grubu başkan ve üyeleri yeniden oluşturulur.

•      Çalışma Grupları, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin çalışma alanı içine giren konularda Yönetim Kurulu’nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projeleri, politikaları saptamak amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Çalışma Grupları’nın her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, çalışma grubu başkanı ve/veya başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.

 

Madde 11. DENETLEME KURULU TEŞKİLİ, GÖREV ve YETKİLERİ, İÇ DENETİM

•      Genel Kurul tarafından, iki yıl süre ile derneğin mali işlerini kontrol etmek üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu seçilir. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla derneğin bütün hesaplarını tetkik ve kontrol eder ve yılsonunda Genel Kurula bir rapor halinde bildirirler. Dernek Genel Kurul veya Yönetim Kurulu,  gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 12. DERNEK ANA TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

•      Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine konulmak suretiyle tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması ve karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile yapılır.

 

Madde 13. DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

•      Derneğin feshi; Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih hallerinin dışında, Dernek Genel Kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte iki üyenin hazır bulunması ile yapacağı toplantıda, üçte iki çoğunluk kararı ile alınabilir.

•      Dernek feshedildiği takdirde, tasfiye ile ilgili işlemleri yapmak için Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından üç kişi görevlendirilir. Feshine karar verilen derneğin malları, parası ve alacakları, amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devredilir. Genel Kurul’ca başka bir karar alınmamışsa derneğin para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Feshine karar verildikten sonra feshe ilişkin evrak ve belgeleri Yönetim Kurulu, mülki amirliğine yazı ile bildirir. Tasfiye veya intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisi gözetiminde yapılır.

 

Madde 14. TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, geçerli olan Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun ikinci faslı olan cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

 

Madde 15. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

1-      Üye Kayıt defteri

2-      Karar Defteri

3-      Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri

4-      Demirbaş Defteri

5-      İşletme Hesabı Defteri

6-      Alındı Belgesi Kayıt Defteri

7-      Yevmiye Defteri

 

Prof. Dr. Ş. Ferda KAHVECİ

Prof. Dr. Yalım DİKMEN

Prof. Dr. Arash PİRAT

Prof. Dr. Simru TUĞRUL

Doç. Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN

Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN

Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ