Ağır COVID-19 Hastalarında Yüksek Akışlı Oksijen Tedavisinin Konvansiyonel Oksijen Tedavisine Karşı İnvaziv Mekanik Ventilasyon ve Klinik İyileşme Üzerine Etkisi

9 Ocak 2022 Pazar

Türk yoğun Bakım Derneği Yeni Yayınlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.


Original Investigation
December 7, 2021

Effect of High-Flow Oxygen Therapy vs Conventional Oxygen Therapy on Invasive Mechanical Ventilation and Clinical Recovery in Patients With Severe COVID-19

A Randomized Clinical Trial

Gustavo A. Ospina-Tascón, MD, PhD1,2; Luis Eduardo Calderón-Tapia, MD1,2; Alberto F. García, MD, MSc1,2; et alVirginia Zarama, MD1; Freddy Gómez-Álvarez, MD1; Tatiana Álvarez-Saa, MD1; Stephania Pardo-Otálvaro, MD1; Diego F. Bautista-Rincón, MD1; Mónica P. Vargas, MD1; José L. Aldana-Díaz, MD1,2; Ángela Marulanda, MD1,2; Alejandro Gutiérrez, MD1; Janer Varón, MD1; Mónica Gómez, MD1; María E. Ochoa, MD1; Elena Escobar, MD1,2; Mauricio Umaña, MD1; Julio Díez, MD1; Gabriel J. Tobón, MD, PhD3; Ludwig L. Albornoz, MD3; Carlos Augusto Celemín Flórez, MD4; Guillermo Ortiz Ruiz, MD, PhD4; Eder Leonardo Cáceres, MD5; Luis Felipe Reyes, MD, PhD5,6; Lucas Petri Damiani, MSc7; Alexandre B. Cavalcanti, MD, PhD7; for the HiFLo-Covid Investigators

JAMA. 2021;326(21):2161-2171. doi:10.1001/jama.2021.20714


Ağır COVID-19 Hastalarında Yüksek Akışlı Oksijen Tedavisinin Konvansiyonel Oksijen Tedavisine Karşı İnvaziv Mekanik Ventilasyon ve Klinik İyileşme Üzerine Etkisi


Randomize Bir Klinik Çalışma


Çalışmanın Önemi: Şiddetli Covid-19 pnömonisinde nazal high flow (NHF) oksijen tedavisi ile konvansiyonel düşük akımlı oksijen (KDO) tedavisinin etkisi henüz karşılaştırılmamıştır.


Amaç: Entübasyon gereksinimi öngörülen şiddetli COVID-19 pnömonisi hastalarında; NHF ile KDO’nun etkinliğinin belirlenmesi


Metod: Çalışma, Kolombiya’daki 3 hastanenin acil ve yoğun bakım ünitelerinde yürütülen, randomize, açık etiket bir klinik çalışmadır. Ağustos 2020 - Ocak 2021 arasında COVID-19 nedeniyle solunum sıkıntısı olan ve P/F oranı 200’ün altında olan 220 hasta çalışmaya dahil edilerek NHF (n=109) ya da KDO (n=111) gruplarına randomize edildi.


Ana Sonlanım Noktaları: Primer sonlanım noktaları entübasyon ihtiyacı ve 28 günlük takipte klinik iyileşmeye kadar geçen süre olarak belirlendi. Klinik iyileşme 7 kategoriden oluşan bir skala ile ölçüldü (1-7 arasında; skorun yüksekliği daha kötü klinik durumu ifade etmekte). Tedavilerin etkinliği; hipokseminin ağırlığı, yaş ve komorbiditeleri temel alan bir “Cox proportional hazards” modeliyle ölçüldü


Sonuçlar: Çalışma için randomize edilen 220 hastanın 199’u çalışmaya dahil edildi (medyan yaş: 60; n=65 kadın (%32.7)). NHF grubunda 34 hasta (%34,3) entübe edilirken; KDO grubunda 51 (%51,0) hasta entübe edildi (hazard ratio, 0.62; %95 CI, 0,39-0,96; p=0.03). 28 günlük takip içerisinde, klinik iyileşmeye kadar geçen süre NHF grubunda 11 gün (IQR, 9-14); KDO grubunda 14 gün (IQR, 11-19) olarak belirlendi (hazard ratio, 1,39; %95 CI, 1.00-1,92; p=0,047). Bakteriyel pnömoni NHF grubunda 13 (%13,1); KDO grubunda 17 (%17,0) hastada meydana gelirken; NHF grubunda 7 (%7.1) ve KDO grubunda 11 (%11) hastada bakteriyemi gelişti.


Tartışma: Şiddetli COVID-19 hastalarında NHF kullanımı mekanik ventilasyon desteği gereksinimini ve klinik iyileşme için gereken süreyi KDO’ya göre anlamlı olarak azaltmaktadır.
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04609462