Gerçek dünyada kortikosteroid’in şiddetli pnömonilerdeki kullanımı eğilim skoru uyumlu bir çalışma

9 Ocak 2022 Pazar

Türk yoğun Bakım Derneği Yeni Yayınlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.


Gerçek dünyada kortikosteroid’in  şiddetli pnömonilerdeki kullanımı: eğilim skoru uyumlu bir çalışma
A. Ceccato, A. Russo, E. Barbeta, P. Oscanoa, G. Tiseo, A. Gabarrus, P. Di Giannatale, S. Nogas, C. Cilloniz, F. Menichetti, M. Ferrer, M. Niederman, M. Falcone & A. Torres
Ceccato et al. Critical Care (2021) 25:432 https://doi.org/10.1186/s13054-021-03840-x

Arka plan
Toplum kökenli pnömoni (TKP), doğru antibiyotik kullanımına rağmen dünya çapında önde gelen morbidite ve mortalite nedenidir. Kortikosteroidler uzun süredir bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir, ancak sağkalım üzerindeki heterojen etkileri, yaygın uygulamalarını engellemiştir. Biz yüksek inflamatuar cevap ve şiddetli TKP olan hastalarda kortikosteroidlerin klinik sonuçları iyileştirip iyileştiremeyeceğini değerlendirmeyi amaçladık.


Çalışmanın tasarımı ve yöntemi
Barselona ve Roma'da yoğun bakıma kabul edilen yüksek inflamatuar cevaplı TKPli  hastalardan oluşan iki prospektif gözlemsel kohortu analiz ettik. Her iki grupta da başlangıç değişkenleri arasında dengeyi sağlamak için eğilim skoru (PS) eşleşmesi kullanıldı ve viral pnömonisi olan veya hidrokortizon alan hastaları hariç tuttuk.


Bulgular
Şiddetli TKP ile başvuran 610 hastanın 198'i (%32) kortikosteroid almış iken 387'si ciddi TKP için majör kriterlere sahipti. Tüm hastalarda başlangıç serum C-reaktif proteini 15 mg/dL'nin üzerindeydi. Kortikosteroid alan hastalarda erkekler daha yüksek sayıda idi, daha fazla komorbiditeye (örn. kanser veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı) sahiplerdi ve önemli ölçüde daha yüksek SOFA skoruna sahiptiler. Seksen dokuz hasta majör ciddiyet kriterlerini (invaziv mekanik ventilasyon ve/veya septik şok) karşıladı ve her grupta mevcuttu. Yirmi sekiz günlük mortalite kortikosteroid alan hastalarda (16 hasta, %18) almayanlara göre (28 hasta, %31; p?=?0.037) daha düşüktü. PS eşleşmesinden sonra, kortikosteroid tedavisi majör ciddiyet kriterlerini karşılayan hastalarda 28 günlük mortalite riskini azalttı (risk oranı (HR) 0,53, %95 güven aralığı (GA) 0,29–0,98) (p?=?0,043). Majör ciddiyet kriterlerini karşılamayan hastalarda kortikosteroid kullanımının herhangi bir faydası gözlenmedi (HR 0.88 (%95 CI 0.32-2.36).


Sonuçlar
Septik şoklu ve/veya yüksek inflamatuar cevaplı ve invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olan TKP'li hastalarda kortikosteroid tedavisi faydalı olabilir. Bu özellikler mevcut olmadığında kortikosteroidlerin mortalite üzerinde hiçbir etkisi yok gibi görünmektedir.